INFORMATION TILL SVENSKA PATIENTER 

I egenskap av studieansvarig forskare och anställd på företaget som sponsrar kliniska prövningar med våra läkemedelskandidater, får jag inte vara delaktig i vilka patienter som behandlas i våra studier utan det är beslut som tas av Din behandlande läkare och studieansvariga läkarna på de kliniker som utför våra kliniska prövningar tillsammans med Dig. Vissa typer av cancer, exempelvis cancer med ursprung från bukspottkörteln, tjocktarm, gallgångar och äggstockar samt malignt melanom,  har vi tillstånd att inkludera i våra kliniska prövningar men det är alltid många olika kriterier som måste uppfyllas innan en patient kan inkluderas i en klinisk prövning. Exempel på dessa kriterier är ålder, sjukdomstyp, sjukdomsstadium, förekomst av övriga sjukdomar m.m. Eftersom vår typ av aktiverande immunterapi kräver att patienten har ett gott immunförsvar för att fungera så måste patienten vara i god form hälsomässigt. Diskussion måste ske med behandlande läkare. Behandlande läkare kan då undersöka de medicinska förutsättningarna för inkluderande i olika studier via www.clinicaltrials.gov och sökorden LOKON002 (studienamn) eller LOKON003 (studienamn) och LOAd703 (produktnamn). Om behandlande läkare bedömer att den kliniska prövningen kan vara passande för Dig kan behandlande läkare ta kontakt med Onkologmottagningen på de sjukhus som anges i informationen på www.clinicaltrials.gov. Det är mycket viktigt att behandlande läkare kontrollerar de medicinska förutsättningarna enligt ovan innan de tar kontakt med dessa kliniker. Jag är tacksam om Du förstår att vi önskar vara behjälpliga, men att det är många olika faktorer som behöver stämma innan man kan inkluderas i en klinisk prövning.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Jag eller min nära anhörig har fått diagnosen X och vill ingå i en av era kliniska prövningar. Kan Du kontakta mig?

- Jag beklagar Din diagnos.  Av formella, juridiska och etiska skäl har jag tyvärr inte möjlighet att ge medicinska råd. Den information som Du söker finns i ovanstående stycke.

Jag är intresserad att vara med i en klinisk studie men den cancerformen jag har finns inte uppräknat ovan, hur gör jag?

- Vi har bara tillstånd att behandla de cancerformer som står omnämnda i texten ovan. Det finns dock andra kliniska prövningar i Sverige och kanske finns en prövning för just Din cancerform. Tala med din behandlande läkare som kan vägleda dig att finna studier. Det finns också en internationell websida där många kliniska studier registreras: www.clinicaltrials.gov.


INFORMATION FOR PATIENTS (INTERNATIONAL)

As a researcher responsible for studies and an employee of the company that sponsors clinical trials with our drug candidate, I am not allowed to participate in patient selections to our trials. Decision about participation in clinical trials will be made by you and the treating physician at the clinics. Your physician may contact the clinical trial physician to discuss possibility for you to enroll in our studies. Some types of cancers may be eligible for inclusion in  our clinical trials such as pancreatic cancer and melanoma, but there are many different criteria that must be met in order to be included in a clinical trial. Examples of these factors are age, type of disease, stage of the disease, incidence of other diseases, etc. Since our type of activating immunotherapy requires that the patient has a functional immune system, the patient must be in good clinical condition. I recommend that you discuss with your treating physician. The treating physician can then examine the medical conditions for inclusion in the study via www.clinicaltrials.gov and the keywords LOKON001 (study name) or LOKON003 (study name) and LOAd703 (product name). If your physician assess that the clinical trial may be suitable for Your particular type of disease and health status, he or she can contact the Oncologist Clinic accordingly to the contact information at www.clinicaltrials.gov. It is very important that treating physicians check the medical conditions according to the above before contacting these clinics. I hope that you understand that we want to be helpful, but that there are many criteria that all need to be fulfilled  before a patient can be included in a clinical trial. For patients with colorectal cancer, there is a trial using LOAd703 in a trial sponsored by Hoffmann La-Roche. Information can be found at www.clinicaltrials.gov (MORPHEUS-CRC).


The electron microscopy photograph shows a cancer cell infected with the LOAd703 virus. The virus begin to replicate and new virions are packed in stright lines inside the cell before the cancercell bursts and dies in a process called oncolysis.

Översätt den här sidan

© ALo